Een school kan niet zonder goede, open contacten met de ouders van hun leerlingen. Hieronder leest u hoe we willen communiceren met de ouders, en hoe u kunt meehelpen in en meedenken met de school.

Visie op het contact met de ouders

U vertrouwt uw kind aan onze school toe. De meeste ouders willen graag betrokken blijven bij het wel en wee van hun kind. Wij denken dat uw kind het best gedijt in een open en constructieve samenwerking tussen ouders en school. Uitgangspunt is wat ons betreft de gezamenlijke zorg voor uw kind.

Wij zullen daartoe:

  • proberen u zo helder en eerlijk mogelijk te informeren over de ontwikkeling van uw kind;
  • u uitnodigen om daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan de activiteiten binnen onze school;
  • u betrekken bij het schoolbeleid en de vormgeving van het onderwijs op de Beatrixschool.

Ouders in de school

Ouderhulp

Ouders zijn op velerlei manieren actief in school. Het meehelpen met verschillende activiteiten biedt ouders een goede mogelijkheid zich meer betrokken te voelen bij de school van hun kind en geeft ze tevens gelegenheid meer inzicht te krijgen in het totale schoolgebeuren. Wij zijn blij met al die ouders, die zich vaak spontaan aanbieden om ons te helpen. In enkele groepen zijn er ouders die helpen bij het werken aan de computer en wordt er hulp geboden bij handvaardigheid. Als er vervoer nodig is, zijn er altijd wel chauffeurs te vinden. Klaar-Over-Ouders zorgen ervoor dat kinderen veilig naar school en weer naar huis kunnen gaan. Ten slotte zijn er actieve ouders die, samen met de leerkrachten, twee keer per jaar het lokaal van hun kind een grote beurt geven. In een prima sfeer wordt er stevig op los gepoetst en vele handen maken dan licht werk!

Klassenregelvader/-moeder

Alle groepen hebben een regelmoeder die de leerkrachten helpt bij het vinden van ondersteunende ouders bij de activiteiten in hun groep.

Uw mening telt

De Beatrixschool hecht aan de meningen en de ideeën van ouders. Want door alle meningen en ideeën zorgvuldig af te wegen kunnen we uiteindelijk tot het best mogelijke resultaat komen. Het is daarom altijd mogelijk een gesprek aan te vragen met de directie. Ook kunt u via de Ouderraad en de MR uw steentje bijdragen. Mogelijk zijn er ontwikkelingen op school gaande waarover we graag met u van gedachten wisselen. In dat geval organiseren we dan bijeenkomsten samen met ouders of een afvaardiging van ouders.