Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in eigen tempo. Dat gaat bijna altijd vanzelf, soms niet. In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven wat u van ons kunt en mag verwachten, als uw kind extra zorg nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij lichten op deze pagina er vast een aantal elementen uit.

Passend onderwijs

Vanaf het schooljaar 2014-2015 startte de onderwijsvernieuwing Passend Onderwijs. 

Het houdt in dat scholen voor elk kind een passend onderwijstraject moeten garanderen. Hetzij binnen de eigen muren of binnen een andere vorm van onderwijs. Kinderen mogen niet meer tussen wal en schip vallen. Voor deze ontwikkeling zijn nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet met het voortgezet onderwijs en de andere gespecialiseerde onderwijsinstellingen. 

De Beatrixschool, onderdeel van Stichting VPCO, is aangesloten bij Onderwijs Zorgkoepel Zeeluwe. Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe (OZK NV) is een samenwerkingsverband waarbinnen de aangesloten partijen afspraken maken om de onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De afspraken hebben tot doel de kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen passend onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is. 

Hoog- en meerbegaafdheid

Voor meer-en hoogbegaafden kinderen die extra uitdaging, verbreding of verrijking van de leerstof nodig hebben, zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kunnen de kinderen met taal en/of rekenen deels of volledig op hun eigen niveau werken in de klas in hun eigen niveaugroepen.

Daarnaast zijn er voor de vakken rekenen en spelling plusschriften en Kien. Ook is het mogelijk dat kinderen extra lessen Spaans volgen en meedoen aan de bridgelessen. Voor hoog-en meer begaafde kinderen is het belangrijk dat zij met andere zeer intelligente kinderen samenwerken. Voor hen is er de plusklas. Een dag per week komen de kinderen in een aparte ruimte bij elkaar, verdeeld in een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. Tijdens deze uren werken ze, onder begeleiding van een leerkracht, aan projecten en opdrachten. Belangrijk is dat het onderzoekend leren vanuit het top-down denken veel aan bod komt. Zelfreflectie en zicht krijgen op het eigen leerproces is erg belangrijk.

Onze visie op zorg

  • Zorg in de groep 
    Leerkrachten houden de ontwikkeling van hun leerlingen zorgvuldig in de gaten. Als blijkt dat een leerling (even) een stukje extra hulp nodig heeft zal de leerkracht daar in de opbouw van de lessen rekening mee houden. Leerkrachten kunnen daarbij ondersteund worden door onze intern begeleider. Als er gestructureerd extra ondersteuning wordt gegeven, dan wordt dat vastgelegd in een hulpplan. Deze plannen worden altijd met de ouders besproken. 

  • Zorg naast de groep
    Een deel van onze leerkrachten hebben we vrijgemaakt voor het bieden van extra ondersteuning buiten de groep. 
  • Zorg van buiten de school
    Als er extra onderzoek nodig is kunnen we verwijzen naar een orthopedagoog eventueel via de huisarts. Verder kunnen we een beroep doen op ambulante begeleiders van de scholen voor speciaal onderwijs. Zij kunnen leerlingen in de groep observeren en advies geven bij het opstellen van de hulpplannen. 

Ons zorgteam

Het zorgteam ondersteunt de leerkrachten bij de invulling van de hulp aan leerlingen met specifieke leer- en gedragsvragen. Het zorgteam bestaat uit de directeur en de intern begeleider (IB-er). 

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven van extra ondersteuning aan leerlingen. Daarnaast is zij de spin in het web voor ouders en hulpverleners in alle vragen rond de extra zorg voor onze leerlingen. 

Onze intern begeleider is Marjolein Duijst

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

‘Wat doet het Centrum voor Jeugd en Gezin precies?’ Dat is een vraag die we als contactpersonen van de basisscholen regelmatig horen. Leg dat maar eens in het kort uit.

Dat hebben we gedaan, in het onderstaande informatiefilmpje van 6 minuten. Speciaal voor de scholen van het basisonderwijs in Ermelo. Het CJG doet veel en richt zich op de kinderen (en hun ouders/verzorgers) in de leeftijd van – 9 maanden tot 23 jaar. In dit filmpje laten we alléén zien wat het CJG doet voor de basisscholen kinderen, de leerkrachten en de ouders van kinderen op de basisschool.

 

Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo