Vervangingsprotocol Beatrixschool per 1 februari 2019.

Bij afwezigheid van de leerkracht met lesgevende taak hanteren wij de volgende procedures:
1. In eerste instantie wordt er een vervanger ingezet als deze op dat moment voorhanden is. Het zoeken naar vervangers gebeurt online.
2. Als er geen vervangers van de vervangingspool kunnen invallen wordt intern gezocht naar vervangers. Voorafgaand aan het schooljaar geven part-timers aan of zij benaderd willen worden voor interne vervangingen. Collega’s met ambulante taken kunnen in voorkomende gevallen ingezet worden voor vervanging; leidraad is dat de voortgang van de reguliere werkzaamheden hierdoor niet in gevaar mag komen, e.e.a. ter beslissing aan de directie en bij afwezigheid van de directie de bouwcoördinator(en).
3. Bij afwezigheid van een leerkracht niet langer dan 1 dagdeel kan de school besluiten om de groep tijdelijk onder supervisie te laten functioneren van een leerkracht die ook een andere groep heeft, eventueel ondersteund door een stagiaire of klassen assistent. Dit wordt altijd kortgesloten met de directie.
Wat als er geen vervanger is?
1. Wanneer voorgaande stappen niet realiseerbaar zijn wordt overgegaan tot het opsplitsen van de groep over de andere groepen.
– In de groepsmap zit een verdeling van de kinderen hoe zij verdeeld zullen gaan worden over de andere groepen.
– De (groepjes) kinderen gaan elke keer naar dezelfde groep, zodat voor kinderen en leerkrachten duidelijkheid is en routine kan ontstaan.
– Met de kinderen zijn afspraken gemaakt over het werk dat ze kunnen doen.
– De leerkracht van de groep waarin de kinderen worden opgevangen is die dag verantwoordelijk voor deze kinderen.
– Bij afwezigheid in de onderbouw (groep 1 t/m 3) neemt een MB of BB leerkracht de groep over en wordt een MB of BB groep verdeeld. De verdeling hiervan wordt voorafgaand (ook telkens aan het nieuwe schooljaar) gemaakt.
2. Wanneer het op de eerste vervangingsdag onduidelijk is of dat de afwezige leerkracht er de volgende dag zal zijn en/of ook voor de 2e en volgende vervangingsdagen is geen vervanger te vinden dan worden de ouders hierover geïnformeerd (Social Schools).
In dit bericht wordt aangegeven dat indien de leerkracht afwezig blijft de kinderen van die groep verzocht worden per 2e vervangingsdag thuis te blijven. Ook wordt het bestuur ingelicht.
3. Wanneer het vervangers probleem blijft bestaan na deze 2 dagen waarbij de gedupeerde groep al 1 dag is thuisgebleven, worden de groepen afwisselend verzocht 1 dag thuis te blijven. We beginnen bij het eerste ziektegeval met de jongste groep, en gaan bij een 2e en opvolgende ziektegevallen verder waar we gebleven waren. De leerkracht van de betreffende groep neemt dan voor die dag de taken van de afwezige leerkracht over. Op het einde van de 2e vervangingsdag worden alle ouders van de school indien nodig hiervan op de hoogte gebracht (Social Schools).
4. De ouders worden zodra het thuis laten blijven van kinderen niet meer nodig is (de zieke leerkracht is weer beter; er kan toch vervanging gevonden worden) geïnformeerd per wanneer de kinderen weer naar school kunnen (via Social Schools).
5. Dit protocol heeft de goedkeuring van de MR. Een afschrift is toegestuurd aan het bestuur. Dit protocol maakt deel uit van het handboek van de Beatrixschool waarin belangrijke procedures staan beschreven. In de schoolgids staat vermeld dat er op school een vervangingsprotocol is.
Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo