Dagelijks worden op onze school plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd, om ervoor te zorgen dat de kinderen goed onderwijs krijgen en dat onze school goed functioneert. De verantwoordelijkheid voor het beleid van onze school ligt bij de VPCO Ermelo (Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo).

De uitvoering van het gemaakte beleid is gedelegeerd aan de schooldirectie. De directie vraagt voor de uitvoering van het beleid advies of instemming van de vertegenwoordigers van leraren en ouders, zijnde de medezeggenschapsraad (MR). Dit doet de directie, omdat het beleid en de uitvoering daarvan direct of indirect leraren, leerlingen of hun ouders aangaan. Leden van een Medezeggenschapsraad worden daardoor betrokken bij wat er op school gebeurt. Samen kunnen zij meedenken over de beslissingen die de directie neemt.
Mocht u, als ouder of verzorger, vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met een van de leden van MR, bij voorkeur met de voorzitter of de secretaris (zie onderstaande overzicht).

U kunt via e-mail contact met ons opnemen. Ons e-mailadres is mrbeatrix@vpcoermelo.nl.

Wie zitten er momenteel in de MR?

Vertegenwoordiging van ouders:

Martijn Dijkema (voorzitter)

Hoi, ik ben Martijn Dijkema. Vader van Roel (groep 8) en Niels (groep 6), getrouwd met Monique en ik werk als organisatieadviseur bij de Belastingdienst.

 

Ik heb zelf vroeger ook de Beatrixschool gezeten en vind het best bijzonder dat mijn kinderen daar nu ook op zitten. Ik zit nu al weer meer dan 2 jaar in de MR en ben op dit moment ook voorzitter van de MR. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de GMR, waar wij bovenschools ook praten met het College van Bestuur van de VPCO over de ontwikkelingen binnen de VPCO.

Ik vind het belangrijk om het geluid van de ouders en het personeel goed te vertegenwoordigen, want daarmee wordt de kwaliteit van onze mooie school nog beter en profiteren de kinderen daarvan.  Als je meer wilt weten over de rol van de MR of de GMR, spreek mij dan aan op het schoolplein of neem contact met mij op via het email-adres van de MR.

Bas Morsink

Ik ben Bas Morsink, 38 jaar en getrouwd met Ilja. Onze kinderen zitten met veel plezier op de Beatrixschool.
In de MR maak ik deel uit van de 3-koppige oudergeleding waar wij de ouders van onze leerlingen vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging van (onderwijzend) personeel:

Petra van de Glind

Mijn naam is Petra van de Glind. Getrouwd en moeder van 3 kinderen en oma van 1 kleindochter. Ik werk sinds 1985 in het onderwijs. Ben gestart als kleuterjuf op een kleine dorpsschool in Zwartebroek.

Sinds 2003 werk ik op de Beatrixschool.  Ik zit in de MR omdat het leuk is om ook van een andere kant naar de school te kijken en mee te mogen denken over het beleid van de school.

Tineke v.d. Meulen

Hallo, ik ben Tineke van der Meulen en al 24 jaar werkzaam op de Beatrix. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, Niels van 12 jaar en Sanne van 9 jaar.

Ik ben op de Beatrixschool begonnen als onderwijsassistente, toen leerkrachtondersteuner en sta nu alweer zo’n acht jaar als leerkracht voor groep 8.

Ik heb het heel erg naar mijn zin op de Beatrixschool, waar we met elkaar het beste voor de kinderen proberen neer te zetten. Dat is ook reden dat ik het mooi vind om via de MR mee te denken aan het groter geheel.

Met welke onderwerpen houdt de MR zich bezig?

De MR en het schoolteam spannen zich samen in om van de Beatrixschool een goede school te maken en te houden. De MR heeft aandachtspunten die vooral met het beleid van de school te maken hebben, bijvoorbeeld:
  • Personeelsbeleid;
  • Kwaliteitsbeleid;
  • Onderwijsbeleid.
De MR overlegt dus in de praktijk met de directie van de Beatrixschool en het bestuur van de VPCO over belangrijke beleidsmatige schoolzaken, zoals:
  • De besteding van geld en de verdeling van gebouwen;
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • Groepsverdelingen en personele inzet;
  • Nieuw beleid, op gebied van personeel, onderwijsinhoud en organisatie.

Hoe vaak komt de MR voor een vergadering bij elkaar?

Per jaar komt de MR ongeveer 6 keer bijeen. Afhankelijk van de noodzaak wordt er vaker vergaderd. Daarnaast komt de overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke MR) van alle bij de VPCO aangesloten scholen ook nog 5-6 keer per jaar bij elkaar.

Vaste jaarlijkse onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan en de groepsverdeling. Verder kan de MR zaken bespreken als: ouderbijdrage, schooltijden, buitenschoolse opvang, scholing van personeel, leermiddelen, het ARBO- en veiligheidsbeleid, etc.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
1. Instemmingsbevoegdheid
Het bestuur en de directie moeten in een aantal gevallen instemming vragen over hun plannen met de school. Welke onderwerpen dit betreft, is wettelijk vastgelegd en tevens terug te vinden in ons Reglement MR Beatrixschool.

2. Adviesbevoegdheid
In een aantal andere gevallen moet er door bestuur en directie advies worden gevraagd over hun plannen met de school. Ook deze zaken zijn in ons Reglement vastgelegd.
Naast advies- en instemmingsbevoegdheid heeft de MR de mogelijkheid op eigen initiatief onderwerpen aan te dragen voor bespreking. In dit kader kunt u denken aan jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de schoolgids, maar ook aan bijzondere onderwerpen zoals de verkeersveiligheid rondom de school en vandalisme. Uit deze opsomming blijkt wel dat de onderwerpen vaak langlopende kwesties zijn.

Wat is de functie van de GMR?

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen die, samen met de Beatrixschool, verenigd zijn in de VPCO. Hierdoor heeft het bestuur te maken met slechts één gesprekspartner, die gehoord moet worden en soms instemming moet geven bij schooloverstijgend beleid. Elke school vaardigt volgens een rooster één ouder en één personeelslid vanuit de eigen MR af.

U kunt (als ouders of verzorger) onderwerpen in de MR laten bespreken.

Regelmatig staan korte verslagen van de MR-vergaderingen in de schoolkrant en op onze website. Eén maal per jaar doet de MR verslag van zijn activiteiten van dat afgelopen jaar in het jaarverslag. Naar aanleiding van deze verslagen kunt u reageren bij de ouder- of personeelsleden.

U kunt ons ook voor ander onderwerpen benaderen. Doe dat gerust!
Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo