Dagelijks worden op onze school plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd, om ervoor te zorgen dat de kinderen goed onderwijs krijgen en dat onze school goed functioneert. De verantwoordelijkheid voor het beleid van onze school ligt bij de VPCO Ermelo (Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo).

De uitvoering van het gemaakte beleid is gedelegeerd aan de schooldirectie. De directie vraagt voor de uitvoering van het beleid advies of instemming van de vertegenwoordigers van leraren en ouders, zijnde de medezeggenschapsraad (MR). Dit doet de directie, omdat het beleid en de uitvoering daarvan direct of indirect leraren, leerlingen of hun ouders aangaan. Leden van een Medezeggenschapsraad worden daardoor betrokken bij wat er op school gebeurt. Samen kunnen zij meedenken over de beslissingen die de directie neemt.
Mocht u, als ouder of verzorger, vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met een van de leden van MR, bij voorkeur met de voorzitter of de secretaris (zie onderstaande overzicht).
Veel gestelde vragen over de MR

Wie zitten er momenteel in de MR?

Vertegenwoordiging van ouders:

Martijn Dijkema (voorzitter), Nadia Horenberg en Bas Morsink

Vertegenwoordiging van (onderwijzend) personeel:
Petra van de Glind, Tineke van der Meulen (lid GMR) en Nanette Versteeg (secretaris)

Contact MR: mrbeatrix@vpcoermelo.nl
 
Met welke onderwerpen houdt de MR zich bezig?
De MR en het schoolteam spannen zich samen in om van de Beatrixschool een goede school te maken en te houden. De MR heeft aandachtspunten die vooral met het beleid van de school te maken hebben, bijvoorbeeld:
– Personeelsbeleid;
– Kwaliteitsbeleid;
– Onderwijsbeleid.
De MR overlegt dus in de praktijk met de directie van de Beatrixschool en het bestuur van de VPCO over belangrijke beleidsmatige schoolzaken, zoals:
– De besteding van geld en de verdeling van gebouwen;
– Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
– Groepsverdelingen en personele inzet;
– Nieuw beleid, op gebied van personeel, onderwijsinhoud en organisatie.

Hoe vaak komt de MR voor een vergadering bij elkaar?

Per jaar komt de MR ongeveer 6 keer bijeen. Afhankelijk van de noodzaak wordt er vaker vergaderd. Daarnaast komt de overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke MR) van alle bij de VPCO aangesloten scholen ook nog 5-6 keer per jaar bij elkaar.
Vaste jaarlijkse onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan en de groepsverdeling. Verder kan de MR zaken bespreken als: ouderbijdrage, schooltijden, buitenschoolse opvang, scholing van personeel, leermiddelen, het ARBO- en veiligheidsbeleid, etc.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
1. Instemmingsbevoegdheid
Het bestuur en de directie moeten in een aantal gevallen instemming vragen over hun plannen met de school. Welke onderwerpen dit betreft, is wettelijk vastgelegd en tevens terug te vinden in ons Reglement MR Beatrixschool.

2. Adviesbevoegdheid
In een aantal andere gevallen moet er door bestuur en directie advies worden gevraagd over hun plannen met de school. Ook deze zaken zijn in ons Reglement vastgelegd.
Naast advies- en instemmingsbevoegdheid heeft de MR de mogelijkheid op eigen initiatief onderwerpen aan te dragen voor bespreking. In dit kader kunt u denken aan jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de schoolgids, maar ook aan bijzondere onderwerpen zoals de verkeersveiligheid rondom de school en vandalisme. Uit deze opsomming blijkt wel dat de onderwerpen vaak langlopende kwesties zijn.

Wat is de functie van de GMR?

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen die, samen met de Beatrixschool, verenigd zijn in de VPCO. Hierdoor heeft het bestuur te maken met slechts één gesprekspartner, die gehoord moet worden en soms instemming moet geven bij schooloverstijgend beleid. Elke school vaardigt volgens een rooster één ouder en één personeelslid vanuit de eigen MR af.

U kunt (als ouders of verzorger) onderwerpen in de MR laten bespreken

Regelmatig staan korte verslagen van de MR-vergaderingen in de schoolkrant en op onze website. Eén maal per jaar doet de MR verslag van zijn activiteiten van dat afgelopen jaar in het jaarverslag. Naar aanleiding van deze verslagen kunt u reageren bij de ouder- of personeelsleden. U kunt ons ook voor ander onderwerpen benaderen. Doe dat gerust!
Download hier het jaarverslag van de MR:
>> Jaarverslag school 2019-2020