Aanmelden nieuwe leerlingen
Zie ‘Uw kind aanmelden‘.

Allergie
We proberen op school problemen te voorkomen door bv. geen huisdieren of echte kerstbomen de klas in te nemen. Toch merken we nogal eens dat bepaalde allergieën niet bekend zijn bij ons. Wilt u het a.u.b. aangeven bij de leerkracht als bij uw kind een vorm van allergie ontdekt wordt. We nemen dat op in de informatie die met de groep meegaat naar een volgende groep en zullen proberen er rekening mee te houden tot zover dat in ons vermogen ligt.

Avondvierdaagse
Via school kunnen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 zich opgeven voor deze jaarlijkse wandeltocht. De leerlingen lopen dan mee onder begeleiding van ouders/verzorgers. De avondvierdaagse wordt georganiseerd door de ouderraad. De groepen 1 en 2 lopen in dezelfde week tijdens schooltijd een aantal routes.

Besmettelijke ziekten
Als uw kind een ziekte heeft opgelopen (bv. krentenbaard of rode hond), wilt u dat dan z.s.m. melden bij de leerkracht of de directeur.

Buitengewoon verlof
Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat betekent dat er slechts in uitzonderlijke gevallen vrijaf gegeven kan worden. Zie ‘Extra verlof aanvragen‘ voor meer informatie.

Contact met…
Zie ‘Contactpagina’.

Excursies
Voor zover dit bij het lesprogramma aansluit, maken sommige groepen kleine excursies naar interessante instellingen in de omgeving (bijv. bibliotheek, bezoek bezoekerscentrum o.l.v. de recreatiegids, excursies passend bij het thema). Ook kunnen ouders als zij dat willen in de groep iets vertellen dat aansluit bij de lessen.
Voor het vervoer van kinderen doen we vaak een beroep op de ouders (zie ook bij vervoer van kinderen in auto).

Fietsend naar school
Er komen veel leerlingen op de fiets naar school met als gevolg dat de fietsenstalling vaak overvol is. We willen u vragen om indien mogelijk uw kind lopend naar school te laten gaan! Fietsen graag met het voorwiel tegen de muur zetten in de stalling.

Gebedsgroep
De gebedskring bestaat uit ouders van leerlingen van school. Eens in de drie weken komen we bij elkaar op een dinsdag- of een donderdagochtend vanaf 08.30 tot ongeveer 10.00 uur. De data kunt u vinden op de schoolkalender. We zingen een aantal liederen en lezen een stukje uit de Bijbel. Vervolgens brengen we de dingen rondom school in gebed. Wanneer u belangstelling heeft, kom dan gerust een keer een ochtend kijken.
Contactgegevens vindt u in de schoolgids.

Gebedsgroep
De gebedsgroep bestaat uit ouders van leerlingen van school en komt eens in de maand bij elkaar op een dinsdag- of een donderdagochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur. De data kunt u vinden in de flyer en op Social Schools. Tijdens deze ochtend zingen we een aantal liederen en lezen we een stukje uit de Bijbel. Vervolgens brengen we de dingen rondom school in gebed. Wanneer u belangstelling heeft, kom dan gerust eens een keer. U bent van harte welkom.

Gymnastiek
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de sporthal Triade. Wilt u voor deze gymlessen uw kind een sportbroekje en shirt of een gympakje meegeven?

Hoofdluis
Na elke schoolvakantie worden op woensdagochtend de kinderen per groep door enkele ouders op hoofdluis gecontroleerd.

Huiswerk
In de groepen 6, 7 en 8 komt het regelmatig voor dat leerlingen thuis aan een opdracht moeten werken. Dit kan soms rekenen of taal zijn of leren voor aardrijkskunde, geschiedenis e.d. Naast extra oefening zoals spellingsoefeningen door middel van woordpakketten, heeft huiswerk maken vooral een voorbereidend karakter met het oog op het voortgezet onderwijs. Staan voor een opdracht, discipline en zelfstandigheid zijn begrippen die hierbij een rol spelen. Omdat dit voor onze leerlingen een leerproces is, hopen we dat u als ouders de kinderen daarin thuis ook wilt ondersteunen.

Kerstfeest
Aan het begin van het schooljaar maken we de keuze met het team welk feest we dit jaar samen met de ouders in de kerk vieren: Kerst of Pasen.

Klachten
Als u vragen of opmerkingen heeft stellen we het zeer op prijs als u contact op neemt met de leerkracht van uw kind. Komt u er in eerste instantie niet samen uit dan kunt u ook een gesprek aanvragen met de directeur.
Voor klachten hebben we binnen onze school een klachtenprocedure.

Kledingstukken
Er blijven nogal eens kledingstukken zoals jassen, truien, wanten en mutsen, achter op school. We bewaren ze een tijdje en ruimen ook regelmatig op. Als u iets mist kom dan even kijken.

Korfbal
Elk jaar organiseert de korfbalvereniging Dindoa een schoolkorfbaltoernooi voor de leerlingen van de Ermelose basisscholen. Van onze school doen de leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 mee. Het toernooi wordt meestal in de maand mei gehouden.

Nieuwsbrief
Eens per maand informeren we u via de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt via Social Schools aan u verzonden.

Ouderbijdrage
Deze bedraagt per schooljaar tenminste € 17,50 per leerling en is bij de penningmeester van de Ouderraad in beheer. Hiervan wordt een aantal zaken bekostigd: o.a. sinterklaascadeautjes, koffie en limonade voor ouders en leerlingen, enz. Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u jaarlijks een oproep.

Pasen
Aan het begin van het schooljaar maken we de keuze met het team welk feest we dit jaar samen met de ouders in de kerk vieren: Kerst of Pasen.

Pleinwacht
Vanaf 8.20 uur mogen kinderen en ouders de school binnenkomen. In de pauze loopt er een leerkracht pleinwacht om toezicht te houden op de leerlingen. Dat is ook voorafgaand aan de schoolmiddag het geval. Stuurt u uw kind s.v.p. niet eerder dan een kwartier voor schooltijd naar school. Er is dan nog geen toezicht.

“Schoolreisje”/ excursies
In plaats van een eenmalige schoolreisje worden voor de kinderen in het kader van het thematisch werken regelmatig excursies georganiseerd. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van de ouders.

Schoolkamp
De leerlingen van groep 8 gaan op schoolkamp.

Schoolflyer
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen de flyer mee met belangrijke data mee zoals vakanties, gymrooster, extra vrij i.v.m. bijvoorbeeld studiedagen. Aanvullingen en wijzigingen worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt jaarlijks op school om individuele en groepsfoto’s te maken.

Schoolverzekering
De VPCO-scholen in Ermelo zijn collectief verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Alle schoolactiviteiten, alsmede de binnen redelijke termijn af te leggen tijd van huis naar school, vallen hieronder. Het is geen verzekering tegen materiële schade. Daarnaast leert de praktijk dat verzekeraars altijd op zoek gaan naar de eerst aansprakelijke op wie de schade te verhalen valt. Wij adviseren u dan ook een goede WA-verzekering voor uw kind(eren) af te sluiten. Het komt nog wel eens voor dat ouders leerlingen vervoeren met hun auto tijdens een excursie van de school. Belangrijk is dan dat u een ongevallen/inzittenden verzekering hebt. Bij de meeste autoverzekeringen is dit automatisch het geval. Kijkt u het in ieder geval even na.

Social Schools
Social Schools is een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor scholen. Via deze app communiceren wij met ouders. Er kunnen berichten specifiek voor de klas of voor de hele school mee gedeeld worden en ook kunt u een privé bericht naar de leerkracht sturen. Via deze app kunt u ook een absentiemelding plaatsen als uw kind bijvoorbeeld ziek is.

Stagiaires / studenten
Onze school stelt stageplaatsen ter beschikking aan de verschillende opleidingsinstituten in de regio. Uw kind zal dus zo nu en dan ook les krijgen van een student.  Het aantal studenten dat wij toelaten is afhankelijk van de mogelijkheden die we hebben. Jaarlijks wordt dit bekeken.

Themaweek Kerk en School
In februari is er de themaweek “Kerk en School”. Het thema wordt door een commissie voorbereid. Op school wordt er gedurende één week aan gewerkt en de zondag daaropvolgend is er in de verschillende kerken een speciale dienst. De kinderen worden hier actief bij betrokken.

TSO
Natuurlijk kan er op onze school tussen de middag worden overgebleven. De collega’s van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) zorgen ervoor dat uw kind kan overblijven.

Vakantie
De vakanties kunt u vinden onder ‘Vakantierooster’ onder de menu-optie ‘Nieuws en Activiteiten’.

Verjaardagen en trakteren
Een verjaardag zonder trakteren op school is ondenkbaar, dus van klein tot groot, elk kind komt aan de beurt. Meteen ’s morgens komt de jarige met de verrassing naar school, of één van de ouders brengt later op de morgen iets in de groep. Wat al dat lekkers betreft: leerkrachten en tandarts zien het liefst zo min mogelijk zoetigheid. Met dieetkinderen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.

Verjaardag leerkrachten
De juffen en meesters vieren hun verjaardag in de eigen groep, maar dat hoeft niet op de dag zelf te zijn. Een combinatieviering van enkele verjaardagen is, speciaal in de kleutergroepen, ook heel goed mogelijk. De kleinsten gaan o.a. verkleed naar school, maar dit blijft ook bij de groteren erg in trek.

Vertrouwenspersoon leerlingen
Er is één vertrouwenspersonen op school voor de kinderen. Dat is Cisca van Dijk. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal zij zich even voorstellen in de groepen. De kinderen kunnen de vertrouwenspersonen op school benaderen of bellen.

Vervoer kinderen in uw auto
Sinds begin 2006 geldt er een nieuwe regeling voor het vervoer van kinderen in uw auto. Voor vervoer van kinderen in schoolverband gelden de volgende regels:

https://www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-in-de-auto/kinderzitje-de-regels

Voetbaltoernooi
Een jaarlijks terugkerend toernooi op de velden van DVS. Normaal gesproken worden de deelnemende teams van onze school samengesteld met leerlingen uit groep 3 t/m 6. Aan het zaalvoetbaltoernooi in de voorjaarsvakantie doen leerlingen uit groep 5 t/m 8 mee en bij het veldvoetbaltoernooi in april/mei doen de leerlingen uit groep 7,8 mee. De sportactiviteiten worden door ouders/ verzorgers begeleid.

Zending
Elke maandagmorgen kunnen de kinderen een bijdrage voor de zending meenemen. In de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie wordt een overzicht gegeven van de verdeling van het geld over de verschillende zendingsprojecten.

Ziekmeldingen
Als uw kind niet op school kan komen, bv. wegens ziekte, geeft u de desbetreffende leerkracht daarvan voor 8.30 uur bericht via social schools. Dat geldt ook wanneer uw kind de gymles niet kan bijwonen.

Zindelijkheid
De bedoeling is dat een kind zindelijk is als het op school komt. Wanneer uw kind nog niet zindelijk is/blijkt te zijn als het instroomt als vierjarige dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Ons beleid, niet zindelijk voor urine: Tot het kind zindelijk is kan het kind de ochtenden naar school. Het kind blijft dan de middagen dus thuis.

Ons beleid, niet zindelijk voor ontlasting: Tot het kind zindelijk is de ochtenden naar school (met een luierbroekje). De middagen blijft het kind dus thuis. Als het kind in de ochtend ontlasting heeft worden de ouders gebeld om te verschonen.  Lukt het ouders niet zelf te verschonen dan verwachten wij dat de ouders iemand anders vragen om stand-by te zijn. Elke situatie is echter anders, steeds zal in overleg met u bekeken worden wat haalbaar is.