Allergie
We proberen op school problemen te voorkomen door bv. geen huisdieren of echte kerstbomen in de klas te nemen. Toch merken we nogal eens dat bepaalde allergieën niet bekend zijn bij ons. Wilt u het a.u.b. aangeven bij de leerkracht als bij uw kind een vorm van allergie ontdekt wordt. We nemen dat op in de informatie die met de groep meegaat naar een volgende groep en zullen proberen er rekening mee te houden zover dat in ons vermogen ligt.

Avondvierdaagse
Via school kunnen de leerlingen zich opgeven voor deze jaarlijkse wandeltocht. De leerlingen lopen dan mee onder begeleiding van leerkrachten en ouders.

Besmettelijke ziekten
Als uw kind een ziekte heeft opgelopen (bv. krentenbaard of rode hond), wilt u dat dan z.s.m. melden bij de leerkracht of de directeur?

Buitengewoon verlof
Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat betekent dat er slechts in uitzonderlijke gevallen vrijaf gegeven kan worden. Zie ‘Extra verlof aanvragen‘ voor meer informatie.

Contact met…
Zie ‘Contactpagina’.

Excursies
Voor zover dit bij het lesprogramma aansluit, maken sommige groepen kleine excursies naar interessante instellingen in de omgeving (bijv. bibliotheek, bezoek bezoekerscentrum o.l.v. de recreatiegids, excursies tijdens het project). Ook kunnen ouders als zij dat willen in de groep iets vertellen dat aansluit bij de lessen.
Voor het vervoer van kinderen doen we vaak een beroep op de ouders (zie ook bij vervoer van kinderen in auto).

Fietsend naar school
Er komen nogal wat kinderen op de fiets naar school met als gevolg dat de fietsenstalling vaak overvol is. We willen u vragen om indien mogelijk uw kind(eren) lopend naar school te laten gaan.

Gebedsgroep
De gebedskring bestaat uit ouders van leerlingen van school. Eens in de drie weken komen we bij elkaar op een dinsdag- of een donderdagochtend vanaf 08.30 tot ongeveer 10.00 uur. De data kunt u vinden op de schoolkalender. We zingen een aantal liederen en lezen een stukje uit de Bijbel. Vervolgens brengen we de dingen rondom school in gebed. Wanneer u belangstelling heeft, kom dan gerust een keer een ochtend kijken.
Contactgegevens vindt u in de schoolgids.

Gymnastiek
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de sporthal Triade. Wilt u voor deze gymlessen uw kind een sportbroekje en shirt of een gympakje meegeven?

Hoofdluis
Na elke schoolvakantie worden de kinderen door de moeders van hoofdluiscommissie gecontroleerd. Deze controles worden vooraf aangekondigd. Indien nodig neemt de coördinator van de hoofdluiscommissie contact met u op.
Contactgegevens vindt u in de schoolgids.

Huiswerk
In de groepen 6, 7 en 8 komt het regelmatig voor dat leerlingen thuis aan een opdracht moeten werken. Dit kan soms rekenen of taal zijn of repetities leren voor aardrijkskunde, geschiedenis e.d. Naast extra oefening zoals spellingsoefeningen door middel van woordpakketten, heeft huiswerk maken vooral een voorbereidend karakter met het oog op het voortgezet onderwijs. Staan voor een opdracht, discipline en zelfstandigheid zijn begrippen die hierbij een rol spelen. Omdat dit voor onze leerlingen een leerproces is, hopen we dat u als ouders de kinderen daarin thuis ook wilt ondersteunen.

Inschrijving nieuwe leerlingen
Zie ‘Uw kind inschrijven‘.

Kerstfeest
Aan het begin van het schooljaar maken we de keuze met het team welk feest we dit jaar samen met de ouders in de kerk vieren: Kerst of Pasen.

Klachten
Als u vragen of opmerkingen heeft stellen we het zeer op prijs als u contact op neemt met de leerkracht van uw kind. Komt u er in eerste instantie niet samen uit dan kunt u ook een gesprek aanvragen met de directeur.
Voor ernstige zaken hebben we binnen onze school een klachtenprocedure.

Kledingstukken
Er blijven nogal eens kledingstukken zoals jassen, truien, wanten en mutsen, achter op school. We bewaren ze tot het eind van het schooljaar. Als u iets mist, neemt a.u.b. contact met ons op.

Korfbal
Elk jaar organiseert de korfbalvereniging Dindoa een schoolkorfbaltoernooi voor de kinderen van de Ermelose basisscholen. Tot nu toe deden van onze school kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 mee. Het toernooi wordt meestal in de maand mei gehouden. In de Kerstvakantie wordt er voor de kinderen van groep 3 t/m 6 een binnen-korfbaltoernooi georganiseerd.

Nieuwsbrief
Eens per drie weken houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte van alles wat er binnen de school speelt. De nieuwsbrief wordt per mail aan u verzonden en geplaatst op deze website.

Ouderhulp en ouderbijdrage
Het richtbedrag bedraagt dit schooljaar 17,50 euro per leerling en is bij de penningmeester van de Ouderraad in beheer. Hiervan wordt een aantal zaken bekostigd: o.a. sinterklaascadeautjes, koffie en limonade voor ouders en kinderen. Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u jaarlijks een oproep (uit kostenoogpunt wordt geen acceptgiro verzonden).

Overblijven
Natuurlijk kan er op onze school tussen de middag worden overgebleven. Er is een overblijfcommissie die er voor zorgt dat uw kind onder begeleiding van een of meer overblijfmoeders of -vaders, kan overblijven in ons overblijflokaal.

Pasen
Aan het begin van het schooljaar maken we de keuze met het team welk feest we dit jaar samen met de ouders in de kerk vieren: Kerst of Pasen.

Pleinwacht
Vanaf 10 minuten voor de schooltijden en in de pauze lopen er twee leerkrachten pleinwacht om toezicht te houden op de kinderen. Stuurt u uw kind(eren) s.v.p. niet eerder dan een kwartier voor schooltijd naar school.

Schoolreisje
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7 wordt om het jaar een schoolreisje georganiseerd.

Schoolkamp
De leerlingen van groep 8 gaan dit jaar weer op schoolkamp. We gaan naar kampeerboerderij Meerveld te Garderen.

Schoolkalender
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen de schoolkalender mee met alle data die tot dan toe bekend zijn. Aanvullingen en wijzigingen worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op school om individuele en groepsfoto’s te maken.

Schoolverzekering
De VPCO-scholen in Ermelo zijn collectief verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Alle schoolactiviteiten, alsmede de binnen redelijke termijn af te leggen tijd van huis naar school, vallen hieronder. Het is geen verzekering tegen materiële schade. Daarnaast leert de praktijk dat verzekeraars altijd op zoek gaan naar de eerst aansprakelijke op wie de schade te verhalen valt. Wij adviseren u dan ook een goede WA-verzekering voor uw kind(eren) af te sluiten.
Het komt nog wel eens voor dat ouders schoolkinderen vervoeren met hun auto tijdens een excursie van de school. Belangrijk is dan dat u een ongevallen/inzittende verzekering hebt. Bij de meeste autoverzekeringen is dit automatisch het geval. Kijkt u het in ieder geval even na.

Stagiaires / studenten
Onze school stelt stageplaatsen ter beschikking aan de verschillende opleidingsinstituten in de regio. Uw kind zal dus zo nu en dan ook les krijgen van een student. Daarnaast vragen de opleidingen voor MDGO steeds vaker om een stageplaats. Het gaat hierbij om studenten die later willen gaan werken als onderwijsassistent. Het aantal studenten dat wij toelaten is afhankelijk van de mogelijkheden die we hebben. Jaarlijks wordt dit bekeken.

Telefonische bereikbaarheid
We zijn telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot ongeveer een uur na schooltijd.

Themaweek Kerk en School
In februari is er de themaweek “Kerk en School”. Het thema wordt door een commissie voorbereid, op school wordt er gedurende één week aan gewerkt en de zondag daaropvolgend is er in de verschillende kerken een speciale dienst. Hierin verlenen de kinderen van school op velerlei wijze hun medewerking.

Vakantie
De vakanties kunt u vinden onder ‘Vakantierooster’ onder de menu-optie ‘Nieuws en Activiteiten’.

Verjaardagen en trakteren
Een verjaardag zonder trakteren op school is ondenkbaar, dus van klein tot groot, elk kind komt aan de beurt. Meteen ‘s morgens komt de jarige met de verrassing naar school, of één van de ouders brengt later op de morgen iets in de groep. Wat al dat lekkers betreft: leerkrachten en tandarts zien het liefst zo min mogelijk zoetigheid. Met dieetkinderen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.

Verjaardag leerkrachten
De juffen en meesters vieren hun verjaardag in de eigen groep, maar dat hoeft niet op de dag zelf te zijn. Een combinatieviering van enkele verjaardagen is, speciaal in de kleutergroepen, ook heel goed mogelijk. Bij de kleinsten is er meestal een thema, maar verkleed naar school gaan blijft ook bij de groteren erg in trek.

Vervoer kinderen in uw auto
Sinds begin 2006 geldt er een nieuwe regeling voor het vervoer van kinderen in uw auto. Voor vervoer van kinderen in schoolverband gelden de volgende regels.
De kinderen worden mogen alleen op de achterbank worden vervoerd in de veiligheidsriemen. Indien mogelijk zitten de kinderen die korter zijn dan 1.35 m op een stoelverhoger. Bij het vervoer van de kinderen uit de onderbouw vragen we dan ook aan de ouders om een stoelverhoger met uw kind mee te geven ( bijv. bij het vervoer voor het schoolfeest).

Voetbaltoernooi
Een jaarlijks terugkerend toernooi op de velden van DVS. Normaal gesproken worden de deelnemende teams van onze school samengesteld met leerlingen uit groep 6, 7 en 8.
Datum: een woensdagmiddag in de maand mei.

Zending
Elke maandagmorgen kunnen de kinderen een bijdrage voor de zending meenemen. In de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie wordt een overzicht gegeven van de verdeling van het geld over de verschillende zendingsprojecten.

Ziekmeldingen
Als uw kind niet op school kan komen, bijv. wegens ziekte, geeft u de desbetreffende leerkracht daarvan dan voor 8.30 uur bericht? Dat geldt ook wanneer uw kind de gym- of zwemles niet kan bijwonen. Gebruikt uw kind onder schooltijd bepaalde medicijnen, wilt u de desbetreffende leerkracht hiervan op de hoogte stellen?